Welke actuariële berekeningen eigen beheer zijn er vanaf 2020 nog nodig?Welke actuariële berekeningen eigen beheer zijn er vanaf 2020 nog nodig?
19 december 2019
Door de uitfasering van het pensioen in eigen beheer zal het aantal actuariële berekeningen vanaf 2020 afnemen. Immers, voor pensioenen die zijn afgekocht of omgezet in een ODV zal ná 2019 geen actuariële berekening van de pensioenverplichting meer nodig zijn. Wel kan het zo zijn dat de fiscus vragen heeft over een afkoop of omzetting. Dit kan weer aanleiding geven tot het herberekenen van oude jaren. Hierdoor moeten wellicht zelfs nog berekeningen in de opbouwfase worden gemaakt (over jaren van vóór 2017). 

Ik heb een inventarisatie gemaakt van de actuariële berekeningen eigen beheer die u vanaf 2020 nog kunt tegenkomen:  

Premievrije en ingegane pensioenen
Als het pensioen in eigen beheer vóór 2020 niet is afgekocht/omgezet is sprake van een premievrij (d.w.z. niet-ingegaan) of niet ingegaan pensioen. Voor deze pensioenen zal jaarlijks een actuariële berekening van de pensioenverplichting nodig zijn. 

Herberekening Vervroegen, uitstellen en variabiliseren van pensioen
De ingangsdatum van een premievrij pensioen kan worden vervroeg of worden uitgesteld. Door het uitstel of de vervroeging dient het pensioen actuarieel te worden herrekend. 

Uiterlijk op pensioendatum kan een (gelijkblijvend) pensioen worden gevariabiliseerd. Dit betekent dat het gelijkblijvende pensioen actuarieel dient te worden herberekend in een tijdelijk hoog (of laag) pensioen en een uitgesteld levenslang laag (of hoog) pensioen.  

Echtscheiding
Als het pensioen in eigen beheer van een DGA wordt verdeeld in het kader van een echtscheiding dienen de nodige (actuariële) berekeningen te worden gemaakt.  

Stakingswinstlijfrenten (stamrecht)
De stakingswinstlijfrente is de enige nog bestaande fiscaal gefacilieerde oudedagsvoorziening in eigen beheer. Actuariële berekeningen zijn aan de orde als op ingangsdatum het opgerente stamrechtkapitaal dient te worden omgerekend in een lijfrente-uitkering. Als de uitkering is ingegaan zal jaarlijks een actuariële berekening van de lijfrenteverplichting nodig zijn. 

Goudenhanddrukstamrechten
Met ingang van 2014 is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting (goudenhanddrukstamrecht) vervallen. Bestaande stamrechten mogen geheel of gedeeltelijk worden (sanctievrij) afgekocht (zie blog). Als deze stamrechten regulier worden afgewikkeld zijn de te maken actuariële berekeningen vergelijkbaar met die voor stakingswinstlijfrenten. 

Overdracht van stamrecht of pensioen
Als pensioen of een stamrecht van de ene naar de andere BV wordt overgedragen dient de overdrachtswaarde actuarieel te worden berekend. 

Ten slotte
Het aantal actuariële berekeningen zal vanaf 2020 dalen. Desalniettemin zullen actuariële berekeningen voor pensioenen en goudenhanddrukstamrechten in eigen beheer nog decennia nodig zijn terwijl voor stakingswinstlijfrenten het einde nog niet in zicht is. 

David Bakker